BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Sunday, 23 October 2011

Tugasan 1C: Pembangunan Blog (30%) - Blogger (link blog diletakkan di MyGuru                 Tarikh akhir: 12 Disember 2011 (Isnin)
Secara individu, pelajar dikehendaki membina blog P&P bagi satu topik pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan mata pelajaran dari Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar diwajibkan menggunakan platform Blogger (Blogger). Pelajar dibenarkan memilih sendiri mata pelajaran yang dikuasai mereka. Bagi penilaian pembangunan blog berjumlah 20%, pelajar dikehendaki memasukkan pautan blog ke dalam forum yang akan disediakan khusus untuk tugasan ini. Pastikan nama, nombor matrik dan topik masing-masing diletakkan di muka hadapan blog. Markah bonus akan diberikan sekiranya pelajar berjaya mengintegrasikan aplikasi lain ke dalam blog mereka seperti YouTube, FaceBook, Scribd, Prenzi dan sebagainya. Markah bagi tugasan ini diberikan berdasarkan kandungan (10%) serta senireka persembahan blog:
KRITERIA
MARKAH
Isi kandungan blog serta kualiti penyampaian
10
Senireka blog serta daya tarikan
10
Teknik serta kaedah mengajar /teknologi yang digunakan dalam blog seperti video, animasi dan sebagainya
10
JUMLAH
30
Tugasan 1B: Esei (20%) – Penghantaran melalui GMail                                                               Tarikh akhir: 07 November 2011 (Isnin)
Secara individu, pelajar dikehendaki menulis esei berdasarkan persoalan berikut. Esei yang telah sempurna hendaklah diemelkan kepada pensyarah masing-masing menggunakan alamat emel yang diberikan berdasarkan kumpulan anda. Esei perlu ditulis antara 4 hingga 5 muka surat sahaja dalam format *.pdf, *.doc atau mana-mana format yang bersesuaian. Sila gunakan gaya penulisan APA (http://www.apastyle.org/index.aspx). Pemarkahan bagi tugasan ini adalah berdasarkan kandungan serta kupasan esei yang ditulis. 
Teknologi komputer dikatakan dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Sebagai seorang guru di sekolah rendah, jelaskan isu berikut:
  1. Kenalpasti masalah pengajaran di bilik darjah.
  2. Kaitkan bagaimana teknologi komputer dapat membantu anda menyelesaikan masalah dalam (1).

Panduan:
Anda boleh menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Threats, Opportunities) untuk membantu jawapan anda..
Tugasan 1A: Perbincangan Forum (10%) – Forum MyGuru                                                             Tarikh akhir: 03 Oktober 2011 (Isnin)
Secara individu, pelajar dikehendaki terlibat dalam perbincangan forum yang diaktifkan oleh pensyarah e-learning masing-masing. Markah berjumlah 20% akan diberikan berdasarkan kekerapan dan kupasan positif pelajar terhadap perbincangan yang diberikan. Rubrik bagi penilaian markah untuk perbincangan forum adalah seperti berikut:
SKALA MARKAH
KRITERIA KEKERAPAN PENGLIBATAN DALAM FORUM
10 %
Penglibatan forum amat memuaskan. Kupasan yang diberikan hebat dan membanggakan.
9 – 7 %
Penglibatan forum baik. Kupasan yang diberikan memuaskan.
6 – 4 %
Penglibatan forum kurang dari tiga kali. Kupasan yang diberikan terlalu ringkas dan hanya sekadar dua atau tiga ayat sahaja.
3 – 1 %
Penglibatan forum tidak memberangsangkan. Kupasan yang diberikan terlalu ringkas seperti ‘setuju’, ‘ya, saya sokong’.
0 %
Tiada bukti penglibatan dalam forum langsung.


12 KONSTRUK LITERASI
KONSTRUK
KEUPAYAAN
KONSTRUK 1
Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.
KONSTRUK 2
Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. 
KONSTRUK 3
Keupayaan membaca dan menulis  perkataan suku kata terbuka. 
KONSTRUK 4
Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. 
KONSTRUK 5
Keupayaan membaca dan menulis  perkataan  suku kata tertutup. 
KONSTRUK 6
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata tertutup’ng’.
KONSTRUK 7
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.
KONSTRUK 8
Keupayaan membaca dan menulis  perkataan mengandungi vokal berganding.
KONSTRUK 9
Keupayaan membaca dan menulis  perkataan yang mengandungi
 digraf dan konsonan bergabung.
KONSTRUK 10
Keupayaan membaca dan menulis  perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.
KONSTRUK 11
Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.
KONSTRUK 12
Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan  rangsangan.

Falsafah pendidikan Negara
"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."


Status Murid LINUS ( konstruk 1 dan 2 wajib lulus)

Literasi      : menguasai  8 –  12  konstruk  ( murid ke aliran perdana )
                  : menguasai  3  -  7  konstruk     ( murid ke kelas LINUS )
                  : menguasai  1  –  2  konstruk    ( murid ke kelas Pemulihan Khas )
Numerasi  : menguasai  10  – 12  konstruk  ( murid ke aliran perdana )
                  : menguasai  3  –  9  konstruk     ( murid ke kelas LINUS )
                  : menguasai  1  -  2  konstruk     ( murid ke Kelas Pemulihan Khas )
Literacy and Numeracy Screening Programme ( LINUS ) atau Program Literasi dan Numerasi adalah kesinambungan Program KIA2M yang dilaksanakan sebelum ini. Ia adalah penambahbaikan kepada program KIA2M( yang menekankan penguasaan 2M ) kepada program LINUS ( yang menekankan penguasaan 4M - membaca, menulis, mengira dan menaakul ).

Pelaksanaan LINUS
MuridTahun Satu akan diuji dengan dengan 3 saringan berdasarkan 12 konstruk( kayu pengukur ) bagi menentukan penguasaan murid. Saringan 1 ( Mac ), Saringan 2 ( Jun  - murid yang tidak melepasi Saringan1 ) dan Saringan 3 ( Oktober - murid yang tidak melepasi Saringan 2 )

Saturday, 15 October 2011

Definasi Literasi

 Definasi Literasi
“Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami
perkataan dalam bahasa Malaysia, ayat tunggal dan
ayat majmuk yang mudah (dengan menggunakan
kata hubung ‘dan’) serta mengaplikasikan
pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta
komunikasi harian”.